ADİLCEVAZ İSMİNİN TARİHİ SÜRECİ 

      Tarihi kaynaklarda birkaç farklı yorumla karşılaşmaktayız. Bunlar; İnönü 
    Ansiklopedisi'nin Adilcevaz maddesine göre ilçenin eski ismi Arcige'dir. Vakıflar 
    Genel Müdürlüğüne ait 893 tarihli 1989 numaralı vakfiyenin 80. ve 454. sayfalarında, 
    bu bölgede Zatu'l- Cevaz (Cevizler Vadisi) isminde bir islam beldesinin olduğundan 
    bahsedilmektedir. Ayrıca yine aynı vakfiyede Zatu'l – Cevaz beldesinde Yakup Han 
    isminde halkın üzerinde hakim, Tanrının düşmanlığını tenkil ve evliyasına yardım 
    eden bir “İmam-ı Adil”den bahsedilmektedir ki, bu kişinin halkın hikaye haline 
    getirip anlattığı “Adil İmam yada Adil Kadı” olması mümkündür. 

      1315 tarihli Van Salnamesinde, baştan başa ceviz ağaçlarıyla dolu olup, 
    adeta bir ormanı andıran bu bölgeye geçmişte, “ Cevizler Vadisi “ anlamına gelen 
    “ Vad-il Cavz “ isminin verildiğinden bahsedilmektedir. Adilcevaz'ın isminin 
    kaynağına dair buraya kadar verdiğimiz tüm bilgiler içerisinde “Vad-il Cavz” yada 
    “Zat-el Cavz” kelimelerinin olma ihtimali daha kuvvetlidir. 

                                    TARİHİ GELİŞİMİ

      Adilcevaz’ın tarihi Kalkolitik (taş-bakır devri)döneme kadar uzanmaktadır.Bu dönem 
    M.Ö. 6000 –M.Ö 2500 yıllarını kapsar.Bu dönemin hemen ardından Adilcevaz da görülen 
    ilk tarihi kavim Hurriler dir. Hurriler Anadolu’ya Kafkasya dan gelip yerleşmişlerdir. 
    Hurrilerin bu bölgede bulundukları dönem Tunç devri dir. (M.Ö 2500-M.Ö 1200) Bu 
    dönemde bölgeye Hatti denilmektedir.Tunç devrinin sonlarına doğru Hatti denilen 
    coğrafyada Hitit kabileleri Mitanni Krallığını kurarlar. (M.Ö 1700) Bu sıralar 
    Mezopotamya da Asurlular hüküm sürmekte ve bölge ile yakından ilgilenmektedirler. 
    Asurlular bu dönemde Anadolu da ticaret kolonileri kurmuşlar ve çivi yazısını da 
    Anadoluya getirip tanıtmışlardır.Böylece Anadolu da tarih öncesi devirler biter , 
    Tarihi Devirler başlar.

 

      M.Ö XIII.yy da bölgede Uruatri-Nairi konfederasyonları dönemi görülür.Bu dönemin 
    sonunda Van gölü nün çevresinde Urartu Devleti kurulur.(M.Ö 831) Urartu Devleti 
    bölgeyi Asur istilasından kurtarır.Adilcevaz’ın6 kmkuzeyinde2270 myüksekliğindeki 
    Kef kalesi, Urartulardan günümüze kadar gelen en önemli eserlerden biridir.Urartu 
    hakimiyeti M.Ö 612 ye kadar sürmüştür.Daha sonra bölgeye sırasıyla, önce Kafkasya’dan 
    gelen İskit Türkleri , arkasından da İran dan gelen Medler ve Persler hakim olur.Pers 
    imparatorluğunun hakimiyeti M.Ö 555 den M.Ö 331 e kadar devam eder. Bu sırada 
    Makedonya da tarihin en büyük devletlerinden birini kuran büyük İskender Doğu 
    seferine çıkar ve bütün Anadolu ile birlikte Adilcevaz dan da Persleri çıkartıp atar.
    Hızını alamayan büyük İskender , İran ve Hindistan da da Persleri mağlup edip Pers 
    İmparatorluğunu tarihin tozlu raflarına gömer.Büyük İskender in ölümü üzerine bölge 
    onun komutanlarından Selevkos a kalır. Selevkos un kurduğu kendi adıyla anılan krallık, 
    bölgeye M.Ö 64 yılına kadar hakim olur.Büyük İskender ile başlayıp Selevkoslar 
    Krallığının yıkılmasına kadarki geçen döneme Hellenistik Dönem denir. Helenistik dönem 
    yine Avrupa da kurulmuş olan bir başka ihtişamlı güç roma imparatorluğu tarafından 
    sona erer. Roma imparatorluğu kavimler göçü sonucu ikiye parçalanmasına kadar, 
    Anadolu’yla birlikte Adilcevaz a da hakim olur. Roma İmparatorluğunun hakimiyetinin 
    ilk yıllarında Kafkasya da kurulan Part imparatorluğu ile bölgede büyük bir mücadeleye 
    girer.Bu mücadele M.Ö 64 ten M.Ö 33 yılına kadar devam eder.M.Ö 33 yılında hakimiyet 
    tamamen Roma İmparatorluğuna geçer.Yukarıda belirttiğimiz gibi Roma 
    İmparatorluğunun ikiye bölünmesinden sonra bölgeye Doğu Roma (Bizans ) 
    İmparatorluğu hakim olur.(395) Bizans ın bölgeye tam hakimiyeti 640 yılına kadar 
    devam eder. Bundan sonra bölgede hakimiyet Bizans ile Müslüman Araplar arasında el 
    değiştirir.

 

    Bölgeye Müslüman orduları ilk defa Hz. Ömer’in halifeliği döneminde ayak basarlar. 
    Halife’nin komutanı İyaz bin Gamen Adilcevaz ve Ahlat’ı Bizans’ın elinden alır.(640) 
    Daha sonra Emevi sultanı Hz. Muaviye İstanbul’u kuşatmaya giderken geçici bir süre 
    Adilcevaz ve Ahlat’a hakim olur. (675) Müslüman orduların bölgeye ilgisi Abbasiler 
    döneminde artar. Abbasi ordusundaki Türk komutanlar Doğu , Güney Doğu ve Akdeniz 
    bölgelerini Bizans’tan alıp Bizansla Abbasiler arasında Avasım (sınır kentler) 
    kurarlar.(800) Abbasilerin bu hakimiyeti 935 yılına kadar devam eder.Bu tarihten 
    sonra bölge tekrar Bizans’ın hakimiyetine geçer.Çünkü Abbasiler siyasi güçlerini 
    kaybetmişlerdir

    Müslüman Türklerin bölgeye ilgisi Büyük Selçuklu devleti döneminde başlar. Büyük 
    Selçuklu Sultanı Tuğrul bey ın kardeşi olan Çağrı bey Doğu Anadolu ya seferler 
    düzenler.(1018) Bu sırada bölge Bizans hakimiyetindeki Mervanoğullarının ve 
    Vaspurakan Ermeni prensliğinin sınırı durumundadır.Çağrı bey yaptığı seferlerle 
    Van Gölünün çevresine uzun süre hakim olur. Bölgenin tam olarak Türklerin eline 
    geçişi 26 Ağustos 1071 tarihindeki Malazgirt meydan savaşından sonra olur.Türk 
    tarihinin dönüm noktalarından biri olan ve Türklere Anadolu nun kapılarını açan 
    savaş, Adilcevaz-Ahlat-Malazgirt üçgeninde meydana gelmiştir.Daha sonra Büyük 
    Selçuklu komutanlarından Emir Sökmen bölgeyi Mervanoğulları yönetiminden devralır. 
    1077 de kurulan Anadolu Selçuklu Devletine bağlı Sökmenliler Adilcevaz-Ahlat ve 
    Malazgirt e 1100 yılından 1207 yılına kadar hakim olur.

    Daha sonra bölge bir süre Harzemşah ların arkasından da Yassı Çemen savaşından 
    sonra Anadolu Selçuklu Devletinin eline geçer.(1230) Fakat bu durum uzun sürmez.
    Çünkü 1243 tarihli Kösedağ Savaşı ile Moğollar bölgeye ve tabi ki Anadolu ya girerler. 
    Bu sırada Adilcevazın yerli halkının önemli bir kısmını kılıçtan geçirmiş, büyük bir 
    kısmı da göç etmek zorunda bırakılmıştır. Moğol İmparatorluğunun parçalanmasıyla 
    İranda kurulan Moğol Devletlerinden biri olan İlhanlı Devleti bölgeye kısa bir süre 
    hakim oldu.Daha sonra Irakta kurulan bir Türkmen Devleti olan Irak Celayirli Devleti 
    1336 dan 1380 e kadar bölgeyi eline geçirir.Akabinde Adilcevaz ın imarına önemli bir 
    katkı sağlayan Karakoyunlu Devleti Adilcevazdan ve bölgeden Celayirli Devletini çıkarır 
    ve bölgeye hakim olur.Karakoyunlu Devletinin merkezi Erciş olduğu için bu dönemde 
    Adilcevaz da da önemli gelişmeler olur.Karakoyunlu hükümdarı cihan şah Adilcevaz 
    kalesini de büyük bir onarımdan geçirir.Karakoyunlu hakimiyeti1468 e kadar devam eder.
    Karakoyunlu Devletini ortadan kaldıran Akkoyunlu Devleti bölgeye 1502 ye kadar hakim 
    olur.Akkoyunluların da Adilcevaz ın imarına katkıları büyüktür.Görüldüğü gibi bölgede 
    istikrar bir türlü sağlanamamaktadır.Çünkü Akkoyunlu Devletinin yıkılmasından sonra bu 
    defada bölge Safavi Devletinin eline geçer.safavi Devleti de bölgede istikrar 
    sağlayamaz.Tarihin en ihtişamlı güçlerinden biri olan Osmanlı Devleti Yavuz Sultan Selim 
    in önderliğinde ,Çaldıran Savaşında Safavi Devletini mağlup ederek bölgeyi kısa bir süre 
    ele geçirir. Bu tarihten sonra bölge Osmanlı Devletiyle Safavi Devleti arasında el değiştirir.
    Sonunda 29 Mayıs 1555 Tarihli Amasya antlaşmasıyla Adilcevaz kesin olarak Osmanlı 
    Devletinin eline geçer.Safavi Devletiyle imzalanan bu Antlaşmadan sonra Osmanlı Devleti 
    bölgeyi tam bir istikrara kavuşturur.Bu istikrar 1. Dünya savaşına kadar devam eder.
    Osmanlı devleti hiç gereği yokken savaşa girer ,Rus çarlığına karşı açılan Kafkasya 
    Cephesindeki savaşı kaybeder.(Aralık 1914) Osmanlı ordularının mağlubiyetinden sonra 
    Ruslar Ermenilerin yardımıyla Doğu Anadolu’yu işgale başlarlar. Adilcevaz ın işgallide 23 
    Mayıs 1915 de gerçekleşir.Bu sıraDA Adilcevaz ın Müslüman halkı hem Rus işgalinden 
    hem de Ermeni zulmünden kurtulmak için Diyarbakır, Mardin, Urfa, Maraş ve Antep e göç 
    ederler.Osmanlı hükümeti bölgedeki Ermeni zulmünü önlemek için 14 Mayıs 1915 de 
    Tehcir kanununu çıkarır. Ermenilerin Doğu Anadolu dan alınıp bir başka Osmanlı toprağı 
    olan Suriye ye yerleştirilmesini amaçlayan tehcir kanunu ile Ermenilerin çoğunluğu 
    Suriye ye göç ettirilir. Adilcevaz ve bölge Rus işgali ve Ermeni zulmünden tam olarak 
    1917 deki Rusya da meydana gelen Bolşevik ihtilalinden sonra kurtulur. Bolşevik 
    ihtilalinden sonra Rusya ile Brest-Litovsk Antlaşması imzalanır.(3 Mart 1918)Böylece 
    bölge Rus işgalinden resmen kurtulmuş olur.

    Rus işgalinin sona ermesinden sonra bu seferde İngiliz hamiliğinde harekete geçen 
    Ermeniler ,15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa tarafından kesin bir 
    mağlubiyete uğrarlar.Arkasından yeni kurulan TBMM Hükümeti ile Ermenistan 
    arasında Gümrü Antlaşması imzalanır.(3 Aralık 1920) Böylece bölge ile birlikte Adilcevaz 
    da Ermenilerden kurtulmuş olur.29 Ekim 1923 de ilan edilen Cumhuriyet le birlikte 
    Adilcevaz da Türkiye Cumhuriyetinin şirin bir merkezi olma hakkını kazanır. Rus işgali ve 
    Ermeni zulmünden sonra Adilcevaz dan göç eden yerli halkın Adilcevaz a dönüşü 1940 lı
    yıllara kadar devam etmiştir.