ENCÜMEN

	Necati GÜRSOY - Belediye Başkanı 
    İzzet EKEM - Üye 
    Fikri ÖLÇÜCÜ - Üye 
    Recep ERÇİN - Mali Hiz. Md. Vekili 
    Kenan İKİBEŞ - Yazı İşleri Md. Vekili 


    ENCÜMENİN GÖREV VE YETKİLERİ:

    a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye 
    meclisine görüş bildirmek. 
    b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve 
    uygulamak. 
    c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 
    d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 
    e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 
    f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının 
    anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. 
    g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; 
    süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. 
    h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. 
    ı) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.