Fen İşleri Müdürlüğü

      Fen İşleri Müdürlüğünün ana görevi, tüm altyapı ve üstyapı hizmetlerini tespit 
    ederek yapmak, ilgili kurumlara yaptırmak veya yapımını gerçekleştirmektir. Bu 
    bağlamda Müdürlüğümüz Belediye’nin yatırım programında yer alan Belediye 
    Başkanlığı’nın bütçe kararnamesine göre vereceği talimatlar doğrultusunda, 
    müdürlük görüşüne uygun olarak hazırlanan ve incelendikten sonra Başkanlık 
    makamınca onaylanıp, kesinleşen yatırım, bakım ve onarım işleri ile ilgili ruhsat 
    ve diğer işleri yürütmektedir.

      Müdürlüğümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale suretiyle yaptırılması 
    düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlerine göre keşfini hazırlamak, 
    kontrollük hizmetlerini yapmak, bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek 
    sonuçlandırmaktadır.

      Ulaşım konusunda trafik sirkülâsyonunda aksaklıklara mahal verilmemesi için 
    sürekli yolları taramakta ve teknik olarak incelemektedir. Tespit edilen her türlü 
    olumsuzluk ya da iyileştirici tedbir ve tasarımlar teknik tetkikten sonra 
    Müdürlüğümüz çalışma programında değerlendirilerek uygulamaya konur ya da ilgili
    kurumlarla koordinasyon kurularak yaptırılması sağlanır.

      Ana arter dışındaki tali yolların stabilize, sathi kaplama veya sıcak asfaltının
    yapımı, bakım ve onarımı, bordür ve tretuvar yapımı ile bakım ve onarım işlerinin
    yapılması, yolların orta refüjlerinin tanzimi ile kavşak düzenlenmesinin yapılması
    da müdürlüğümüzün ana işlerindendir.

      Belediye sınırları içerisindeki derelerin ıslahı ve muhtemel dere taşmalarına
    karşı önlem alınması konusundaki çalışmaları da titizlikle sürdürülmektedir.

      İlçemizde alt yapıyla ilgili kurum ve kuruluşların faaliyetlerini koordine ederek
    çalışmaların bir plan dâhilinde yapılması sağlanmaktadır.

      Ayrıca Başkanlığımız talimatı ve projeleri kapsamında çeşitli üst yapı yatırımlarını
    takip etmek, yaptırmak ve kontrolünü gerçekleştirmektedir. ( Kavşaklar, kültür 
    merkezleri, kadın sığınma evi gibi ). Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına imkânlar 
    nispetinde çeşitli hizmetler sunulmaktadır.(Muhtarlıklarımıza,Okullarımıza,Sağlık 
    Ocaklarına,İbadethanelere ve Sivil Toplum Kuruluşlarına ).

    Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyet Kapsamı

      — Belediyemize ait hizmet binalarının inşası, bakım, onarım ve çevre düzenleme 
    işlerinin yapılması

      — Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje,
    keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması, takip ve kontrollerinin yapılması

      — AR-GE çalışmaları yapılması düşünülen bayındırlık hizmetlerin projelendirilmesi
    (ön proje, kesin proje, uygulama projesi) hazırlanması

      — Kültür merkezlerinin yapımı

      — Belediye sınırlan içerisindeki, imar planında bulunan, imar yollarını açılması ve 
    asfaltlanması, mevcut yolların bozulan asfaltların onarılması ve yenilenmesi 
    çalışmalarıni yürütmek, tamir ve bakımının yapılması

      — İlçemizde mevcut sokaklarda tretuvar bakım ve onarımı yapılması
      — İstimlâk edilmesi gereken gayrimenkullerin istimlâki ile ilgili olarak yetkili 
    Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini sağlamak,
      — Yeni açılan yollarda tretuvar yapılması
      — İstinat Duvarı ve Merdivenli yol yapımı
      — Kamu kurum ve kuruluş binalarının ve Başkanlık tarafından karar verilen diğer
    yapıların yapımı, tadilat ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
      — Sahipsiz molozları döküm alanlarına nakletmek
      — Tehlike arz eden yerlerde korkuluk yapımı
      — İhtiyaç duyulan yerlere taş duvar ve istinat duvarı yapımı
      — Alt geçitlerin bakımı
      — Yağmur suyu kanal yapımı, bakım onarım yapılması
      — Trafik akışı düzenlenmesi için kavşakların tasarlamak, yapmak ve yaptırmak
      — Trafik güvenliğini sağlamak amacı ile sinyalizasyon, yatay düşey trafik 
    işaretlemelerini yaptırmak
      — Dere ıslahları yapmak, yaptırmak.
      — Alt yapı çalışmalarında diğer alt yapı kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonu
    sağlamak
      — Talepler doğrultusunda 1997–3 Nolu alt yapı yönergesi gereği kazı ruhsatlarının
    düzenlenmesi ve kazı çalışmalarının usulüne uygun olarak yapılmasının denetlenmesi
      — Doğal afetler veya kar, yağmur vb. hava şartları sebebiyle oluşan olumsuz
    durumlarda günün
    24 saati acil müdahale ekipleri oluşturarak çalışmalar yapılması
      — Yol harcamalarına katılım bedellerini almak, 3194 sayılı İmar Kanununun 
    23. Maddesi gereği yol katılım bedelini tahakkuk ettirmek.
      — Vatandaşlarımızdan veya tüm kamu kurum ve kuruluşlarından Müdürlüğümüze 
    gelen talep ve şikâyetlerin öncelik sırasına göre gereğinin yapılarak vatandaşlarımızın ve
    kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi, faaliyetlerini yürütmektedir.

    HEDEF

      Çağdaş, sorunlarını çözmüş, yaşanabilir bir Adilcevaz’ın yaratılması sürecinde Fen İşleri 
    Müdürlüğüne düşen görev yetki ve sorumlulukların gereğini yerine getirmektir.