İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü faaliyetleri Belediye ve mücavir 
alan sınırları içerisinde Adilcevaz Belediyesi’nin tespit ettiği
çerçevede yapılmış olan imar planları kapsamında;

- Başta İmar Kanunu ve Yapı Denetim Kanunu ve Yapı Denetim 
Uygulama Yönetmeliği ile 7269 sayılı Afet Yasası ve mevzuat 
hükümlerine göre 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediye Kanunu olmak üzere; Şehir Planlama ve İmar Uygulamaları 
ile ilgili 7269/1051 sayılı umumi hayata müessir Afetler 
dolayısıyla alınacak tedbirler ve yapılacak işler, 3621 sayılı 
kıyı kanununun 4856 sayılı çevre kanunu, 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat varlıklarını koruma kanunu 4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri 
Geliştirme Kanunu, 5162 sayılı Toplu Konut Kanunu, 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu, 5711 sayılı yasa ile değiştirilen 634 sayılı 
kat mülkiyetinde değişiklik yapılmasına dair kanun ve mevzuat 
hükümleri ile imar planlama karar ve plan notları ile belirlenmiş 
yetki görev ve sorumluluklardır.

- Adilcevaz Belediye Başkanlığının amaçlanan, prensip ve 
politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanının 
belirleyeceği esaslar çerçevesinde Başkanlık Makamının emir ve 
direktifleri doğrultusunda görev yapar ve yaptırır.

- Adilcevaz Belediyesi sınırları içerisinde imar ve planlama 
çalışmalarının aksamadan yürütülmesini takip sağlamak, imar 
planlarının yapılması, hazırlanması, imar planı revizyonu ve 
tadilatlarının yapılması, yaptırılması, imar uygulama ile ilgili  
imar durumu, istikamet rölevesi, kot-kesit tanzimi, mimari, 
statik, ısı yalıtım, elektrik ve mekanik  projelerinin  onaylanma 
işlemlerini yapmak.

- Onaylanan projelerin uygulamasının kontrolünü etmekten, imar 
plan uygulamalarının tasdik ve tasdik edilen projelere göre inşaat 
ruhsatlarının düzenlenmesinde, ilgili mevzuata uygun olarak imar 
uygulamalarını ruhsatlı yapı uygulaması, iskân işlemleri (vizeler,
yıkım vb.) yapı denetim ve kontrol hizmetlerini, yıkım işlemlerini
takip ederek denetlemekten bu konularla ilgili tüm yazı ve 
belgeleri onaylamak.

- Ruhsata aykırı yapılan yapılar ve ruhsatsız yapılar hakkında 
yapılacak yasal işlemleri takip etmekten, yıkım ihale işlemlerinin 
takibinden tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve diğer müdürlükler 
ile yapılan yazışmaların onaylanmasını sağlamak, sağlatmak.

- Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi 
altında ilgili meri mevzuatta belirtilen görevlerin ifa ve icra 
etmesini sağlamak, sağlatmak.

- Kaçak, ruhsatına aykırı inşaat yapan mal sahibi, müteahhit ve 
yapı denetim kuruluşları ile ilgili Savcılığa suç duyurusunda 
bulunma, yapı denetimleri ile ilgili keyfiyeti ilgili Bakanlığa 
bildirme işlemlerinin yapılmasını kontrol ve takip edilerek 
sonuçlandırmak.

- Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her 
türlü resmi ücret ve harçların tahakkukunu sağlamak, sağlatmak.

- Meri mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen
görevlerin icra edilmesini sağlamak, sağlatmak.

- Belediye Başkanını veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının 
gözetimi ve denetimi altında, meri mevzuat gereği müdürün; sevk 
ve idaresini organize edilmesini, gerektiğinde ve organize 
edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve 
işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dahili düzenlemeleri yapar,
yaptırır.

- Müdürlüğü için, Başkanlığın gayeleri politikaları bütçeleri 
ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirir ve verilen
sorumluluğa göre icraat yapar, yaptırır.

- Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik 
hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık 
bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak 
hazırlar, hazırlatır. Başkanlıkça belirlenmiş zamanda üst amirine 
sunar.

- Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından 
gelişimini sağlamak üzere eğitim planlaması yapar, yaptırır.

- Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere Başkanlığın 
mevcut organizasyon şeması iş tarifleri ve pozisyonların ihtiyaç 
gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organize eder.

- Organizasyon yapısında veya tariflerinde zamanla doğacak değişiklik 
ihtiyaçlarını üst amiri vasıtası ile İnsan Kaynaklarından sorumlu 
Müdürlüğe bildirir. 

- Çalıştırdıkları görevlilerin iş tarifelerini ve performans 
kriterlerini hazırlayıp üst amirine teklif eder.

- Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için 
gerekli yetki delegasyonunu yapar, onları yetkilerini kullanmaya 
teşvik eder.

- Müdürlüğüne ihtiyaç halinde alınacak, veya ayrılacak personel 
ile personelindeki statü değişikliklerini, Başkanlığın personel 
politika ve usulleri çerçevesinde kontrol eder.

- Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine 
bakacak şahsa Belediye Başkanının bilgisi altında vekalet verir ve 
görevlerini taksim eder.

- Müdürlüğün faaliyeti için üst amirince talep edilen faydalı gördüğü 
bütün raporları sunar, hazırlanan raporları üst amirine vermeden önce 
gerekli incelemeyi, tetkikleri yapar ve tasdik eder.  Raporların kısa 
ve öz olmasını sağlar.

- Müdürlüğüne bağlı olan birim içi şeflik personelinin aralarında 
koordinasyon kurmalarını ve onların da Belediye Başkanlığının 
belirlemiş olduğu hedeflere uygun olarak birlikte çalışmalarını temin 
eder. 

- Müdür gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak  verir. 

- Müdürlüğün mevcut faaliyet planına göre faaliyetlerini kısa zaman 
periyodlarında kontrol eder ve ettirir.

- Müdürlük harcamalarının mevcut bütçeye uygunluğunu devamlı olarak 
kontrol altında bulundurur.

- Müdürlükçe yapılmakta olan işlerin zaman, miktar ve kalite açısından 
sürekli tetkik ve kontrol eder, ettirir.

- Birim içi şefliklerden gelen evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa 
eksikliklerin giderilmesini sağlar. 
- Müdürlüğündeki Şefliklerin diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak 
çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlar.

- Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha verimli 
çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik eder.

- Müdürlük faaliyet planında bulunan işleri görev tariflerine göre 
çalışanlarına tevzii eder.

- Görevle ilgili emirlerini kademe atlamadan işle ilgili kendisine 
doğrudan bağlı çalışanlara verir.

- Personelin görev tariflerindeki belirtilen  işleri yerine zamanında 
getirip, getirmediğini bir ayı geçmeyen periyotlarla kontrol eder.

- Başkanlığa ilişkin bilgi ve belgelerin dışarı sızmaması hususunda 
azami dikkati gösterir.

- Müdürlüğü görev alanıyla ilgili ihale kanunu iş ve işlemlerin, meri 
ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlar.