İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz, Belediyemiz birimlerinde çalışmakta 
olan memur, daimi ve geçici işçi ve sözleşmeli personelin; ilgili yasa, 
kararname, tüzük, yönetmelikler ve işçi sendikasıyla yapılan Toplu İş 
Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Belediyemiz birimlerine personel temini 
işleri ile özlük, sicil ve disiplin işlemlerini yürütmekle, kadro çalışmaları
yaparak kadro ihdas, derece ve unvan değişikliklerini hazırlamakla görevli 
bir birimdir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediyedeki tüm birimlerin yüksek 
performans içinde çalışabilmelerinin temini için işgücü planlaması, eleman 
seçimi ve yerleştirilmesi yapar. Tüm personelin eğitim ihtiyaçlarını 
belirleyerek hizmet içi eğitim ve motivasyon programlarını hazırlar.