Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediyemizin gelirlerini ve tahakkuk eden 
vergilerini yasaların tanımış olduğu imkânlar ölçüsünde ve yasal süre 
içinde tahsiline çalışarak tahsilatı çabuklaştırmak, gelişen 
teknolojiye uygun olarak İlan reklam, Eğlence, Çevre Temizlik, Emlak 
Vergilerini ve Harcamalara Katılım payı ihbarnamelerini düzenlemek, 
belediye gelirlerini artırmakla görevlidir.

Tüm ödemelerle ilgili prosedür, hakkediş ve hesap kontrollerini yapmak,
Maliye Bakanlığı ile gerekli yazışmaları, ödeme ve tahakkukları takip 
etmek, sistemli bir şekilde sonuçlandırmak ve Belediyemizin borçları 
ve alacakları hakkında gerekli mali analizleri yaparak üst yönetime 
bilgi vermek de Mali Hizmetler Müdürlüğünün görevleri arasındadır.

Ayrıca Müdürlüğümüz Belediyemizce yapılan ödemelerin muhasebeleştirilerek
arşiv düzeninde saklanması her yıl ve Sayıştay denetimine hazır hale 
getirmeyi üstlenmiş bulunmaktadır.

Mali Hizmetler Müdürlüğü belediyemizin giderlerini 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve devlet harcama belgeleri yönetmeliğine uygun
olarak tahakkuk eden harcamaların tediye işlemlerini yapar ve çalışan 
personelin maaş ve ücret ödemeleri ile ilgili kayıtları tutar. 
Belediyemizin bütçesini hazırlar. Belediyemizin gelir, tahakkuk ve 
tahsilini 5393 Sayılı Belediye Kanununun ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunlarına göre sağlar, yılsonunda kesin faaliyetlerini çıkararak Belediye
Meclisi’nin tasdikinden sonra Sayıştay’a sunar.