Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi 
mucibince Başkan Yardımcısı kanalı ile Belediye Başkanına bağlı 
olarak çalışan bir birimdir.

Yazı İşleri Müdürlüğü, evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi,
meclis ve encümen kararlarının alınması, kurum arşivinin yönetimi 
ve asker ailelerine yardım edilmesi iş ve işlemlerini mer-i mevzuat 
hükümlerine göre yürütmekle görevlidir.

Adilcevaz Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, 12.09.2010 
tarihli 27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan bakanlar Kurulunun 
Belediye ve Bağlı kuruluşları  ile mahalli idare birlikleri Norm 
kadro ilke ve standartlarına dair yönetmenlikte değişiklik 
yapılmasına ilişkin yönetmelik gereğince Adilcevaz Belediye 
meclisinin 03.02.2012 tarih ve 2 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Adilcevaz Belediye Başkanlığı Yazı İşleri müdürlüğü; Yazı işleri,
Meclis-Encümen, Evlendirme işleri ile alt birimlerden oluşur.

Adilcevaz Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları
ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği 
esaslar çerçevesinde, Başkanlık makamının emir ve direktifleri 
doğrultusunda; Adilcevaz belediyesi meclisinin düzenli 
çalışabilmesi için gerekli desteğin verilmesinden ve meclis 
işlemlerinin yürütülmesinden, Belediye encümeninin hızlı ve 
isabetli kararlar alabilmesi için gerekli desteği vermek ve 
Encümene sunulacak dosyaların gerektiği gibi oluşturulmasının 
kontrolünden, encümen kararlarının ilgili mevzuat ve yönetmelikler
çerçevesinde alınmasını takip etmekten, Belediyeye müracaat eden 
kişilerin evlilik akitlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanmasından
müdürlüğe gelen ve müdürlükten gidecek olan evrakın her türlü 
işlemlerini yapmak ve ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmaktan,
ilan memurluğuna gelen anonsların zamanında ilanlarını yapmak,
resmi kurumlardan gelen ilanların ilan tutanaklarının süresi 
içinde bildirimini yapmak.